Όροι και προϋποθέσεις αγορών

1. Γενικοί Όροι & Όροι Χρήσης

1.1 Οι ακόλουθοι Όροι και Προϋποθέσεις Β2Β Πωλήσεων, μαζί με τους Όρους Χρήσης που ενσωματώνονται στου παρόν, την Πολιτική Απορρήτου και όλες τις άλλες πολιτικές που τυχόν αναφέρονται στο παρόν έγγραφο ή άλλα έγγραφα στα οποία αναφέρονται, αποτελούν τη δεσμευτική νομική συμφωνία (στο εξής η «Συμφωνία») μεταξύ της εταιρείας με την επωνυμία «RETAIL WORLD (ΡΙΤΕΪΛ ΓΟΥΟΡΛΝΤ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ», τον δ.τ. «RETAIL WORLD Α.Ε.» που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, οδός Ερμού αριθμός 25, με Αρ.Μ.Α.Ε. 58910/04/Β/05/136, Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 006419801000, με Α.Φ.Μ.: 999645183 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών και αριθμό μητρώου προμηθευτών του άρθρου 4 παρ. 12 του Ν. 2251/1994 00347 ή άλλων συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών (στο εξής η «Εταιρεία» ή «Εμείς») και των προσώπων που έχουν πραγματοποιήσει εγγραφή ως επιχειρηματίες πελάτες της Εταιρείας (στο εξής ο «Πελάτης» ή «Εσείς») και ενεργούν στο πλαίσιο της επιχειρηματικής, εμπορικής, βιοτεχνικής ή επαγγελματικής δραστηριότητάς τους με σκοπό την αγορά προϊόντων που εμπορεύεται χονδρικώς η Εταιρεία μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος Public Office (εφεξής το «Ηλεκτρονικό Κατάστημα») που βρίσκεται στον δικτυακό της τόπο www.publicbusiness.gr (στο εξής ο «Δικτυακός Τόπος»).

1.2. Ως προϋπόθεση για τη χρήση του Δικτυακού Τόπου, εγγυάστε ότι (α) εφόσον επιθυμείτε να δημιουργήσετε προφίλ στην πλατφόρμα της Δικτυακού Τόπου είστε τουλάχιστον 18 ετών και έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα να δημιουργήσετε και να αναλάβετε δεσμευτικές νομικά υποχρεώσεις, (β) κάνετε χρήση του Δικτυακού Τόπου σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης, (γ) όλες οι πληροφορίες που δίνετε και υποβάλετε στον παρόντα Δικτυακό Τόπο είναι αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις και (δ) αν έχετε δημιουργήσει λογαριασμό/Προφίλ στην παρούσα Ιστοσελίδα, θα προστατεύετε τις πληροφορίες του λογαριασμού σας, θα επιβλέπετε και θα έχετε πλήρη ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση του από εσάς και οποιονδήποτε άλλον εκτός από εσάς που ενεργεί διά λογαριασμό σας.

1.3. Όλες οι προσφορές, προμήθειες και παραδόσεις προϊόντων εκτελούνται αποκλειστικά βάσει των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων. Με τη χρήση του Δικτυακού Τόπου και του Ηλεκτρονικού Καταστήματος συμφωνείτε στη δέσμευσή σας από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών οδηγιών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, των πληροφοριών και των διαδικασιών αυτού, των όρων Χρήσης, της Πολιτικής Απορρήτου καθώς και των εκάστοτε Πολιτικών της Εταιρείας. Η Εταιρεία είναι η μόνη αρμόδια να ορίζει την αποδεκτή χρήση του Δικτυακού Τόπου. Εάν κάνετε λήψη, πρόσβαση ή χρήση του Δικτυακού Τόπου εκ μέρους ενός τρίτου ατόμου ή οντότητας, δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε εξουσιοδοτημένος να αποδεχτείτε την παρούσα Συμφωνία για λογαριασμό του εν λόγω ατόμου ή οντότητας και ότι το εν λόγω άτομο ή οντότητα συμφωνεί να αναλάβει την ευθύνη για τη χρήση του Δικτυακού Τόπου και του Λογαριασμού σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία και να αποζημιώσει την Εταιρεία για τυχόν παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας.

1.4. Διατηρούμε το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να αρνηθούμε την πρόσβαση σε οποιονδήποτε στον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο και στις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτού, ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της περίπτωσης παραβίασης των ως άνω Όρων Χρήσης της Πολιτικής Απορρήτου καθώς και των εκάστοτε Πολιτικών της Εταιρείας.

2. Ορισμοί και Ερμηνεία

Πέραν των όρων και ορισμών που δίδονται στους παρόντες Γενικούς Όρους, ισχύουν και οι κατωτέρω ορισμοί:
«Πλατφόρμα» η ειδική φόρμα επικοινωνίας που βρίσκεται στο Δικτυακό Τόπο, μέσω της οποίας ο Πελάτης μπορεί να κάνει χρήση των παρεχόμενων από εμάς υπηρεσιών καθώς και να καταχωρεί και να επεξεργάζεται παραγγελίες.
«Διαχειριστικό εργαλείο» το σύστημα διαχείρισης του Λογαριασμού και των υπηρεσιών που παρέχονται από Εμάς στον Πελάτη κατά την εγγραφή του στην Πλατφόρμα.
«Δεδομένα Πελάτη», τα δεδομένα που καταχωρεί ο Πελάτης (ενδεικτικά επωνυμία, ΑΦΜ, Διεύθυνση, Τ.Κ., τηλ. κλπ) κατά τη διαδικασία εγγραφής του στην ειδική φόρμα που υπάρχει στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα
«Υπεύθυνος (master user)», ο νόμιμος εκπρόσωπος του Πελάτη (βάσει νόμου ή καταστατικής πρόβλεψης) που έχει το αποκλειστικό δικαίωμα της έγκρισης ή/και ακύρωσης παραγγελίας για λογαριασμό του. Ο master user είναι ο διαχειριστής του λογαριασμού του Πελάτη ενώ μπορεί να καταχωρεί τα υποκαταστήματα και να ορίζει τους Approved και Standard Users που επιθυμεί. Επίσης είναι ο αποκλειστικά αρμόδιος να ορίζει τον αριθμό και το είδος των προϊόντων που μπορούν να παραγγέλνουν οι Approved και Standard Users καθώς και το ύψος του χρηματικού ποσού των παραγγελιών που αυτοί πραγματοποιούν.
«Approver User», ορίζεται από τον Master user ως βοηθός του και έχει την δυνατότητα να εγκρίνει ή ακυρώνει τις παραγγελίες των Standard Users.
«Standard User», χρήστης της πλατφόρμας που ορίζεται από τον Master User, και έχει ως αρμοδιότητα την καταχώρηση παραγγελιών.
«Δεδομένα Υπευθύνου», τα προσωπικά δεδομένα του νόμιμου εκπρόσωπου/υπευθύνου της επιχείρησης (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) τα οποία δηλώνονται στην Πλατφόρμα κατά τη διαδικασία εγγραφής.
«Λογαριασμός» ο λογαριασμός που ενεργοποιείται στο Δικτυακό μας Τόπο με την ολοκλήρωση της εγγραφής του Πελάτη στην πλατφόρμα και στον οποίο έχουν πρόσβαση ο Υπεύθυνος καθώς και οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες (users) που έχουν δηλωθεί από τον Πελάτη.
«Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες (users)» τα φυσικά πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα και δύνανται να καταχωρούν παραγγελίες στο όνομα και για λογαριασμό του Πελάτη. Οι εξουσιοδοτημένοι Χρήστες δεν έχουν τη δυνατότητα έγκρισης ή ακύρωσης παραγγελίας. Η δυνατότητα αυτή ανήκει στον Master και τους Standard Users.

3. Εγγραφή Πελάτη – Δημιουργία Λογαριασμού

3.1. Η Εγγραφή του Πελάτη καθώς και του Υπευθύνου αυτού στην Πλατφόρμα αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για τη δημιουργία του λογαριασμού (στο εξής ο «Λογαριασμός»). Η διαδικασία είναι εύκολη, γρήγορη και δωρεάν. Ο Πελάτης θα πρέπει να καταχωρήσει στην ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής τα ακόλουθα στοιχεία:

 • - Στοιχεία επιχείρησης Πελάτη
 • - Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου/υπευθύνου Πελάτη.

3.2. Με την εγγραφή σας στην Πλατφόρμα, συμφωνείτε (i) να παρέχετε αληθείς, ακριβείς, επικαιροποιημένες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τον εαυτό σας, όπως ζητήθηκε από τη φόρμα εγγραφής (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσής σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή του κινητού σας τηλεφώνου) και (ii) να είστε υπεύθυνοι για την ασφάλεια, εμπιστευτικότητα και χρήση του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης και να μην μεταβιβάσετε ή εκχωρήσετε τη χρήση ή την πρόσβαση στον Λογαριασμό σας, στην Πλατφόρμα σε τρίτους. Η Εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη, άλλως, αποποιείται κάθε ευθύνη εάν ο Λογαριασμός σας ή το μέσο με το οποίο συνδέεστε σε αυτόν (όπως π.χ. το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο) χρησιμοποιείται εσφαλμένα και ψευδώς από τρίτο μέρος.

3.3. Συμφωνείτε να ενημερώσετε άμεσα τον Λογαριασμό σας και άλλες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσής σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του κινητού σας τηλεφώνου και των στοιχείων πληρωμής όπου απαιτούνται, ώστε να ολοκληρώνουμε δεόντως τις συναλλαγές σας και να επικοινωνούμε μαζί σας όποτε χρειαστεί, σε σχέση με τις συναλλαγές αυτές.

3.4. Δεν μπορείτε να μεταβιβάσετε ή εκχωρήσετε τον Λογαριασμό σας στην Πλατφόρμα σε άλλο χρήστη ή οντότητα. Για να προστατεύσετε τον λογαριασμό σας, διατηρήστε τα στοιχεία του λογαριασμού σας και τον κωδικό πρόσβασης εμπιστευτικά. Είστε υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες που εμφανίζονται στο λογαριασμό σας στην Πλατφόρμα.

3.5. Εάν δεν χρησιμοποιήσετε τον Λογαριασμό σας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο διατηρούμε το δικαίωμα να κλείσουμε τον Λογαριασμό σας και να τερματίσουμε την πρόσβασή σας στην Πλατφόρμα.

3.6. Με την επιφύλαξη τυχόν περιορισμών, μπορείτε να κλείσετε το Λογαριασμό σας στην Πλατφόρμα οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο. Για να κλείσετε το λογαριασμό σας, επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης της Εταιρείας στη διεύθυνση (salesbusiness@public.gr).

3.7. Εάν οι Υπηρεσίες σας ακυρωθούν ή ο Λογαριασμός σας στην Πλατφόρμα απενεργοποιηθεί (είτε από εσάς, είτε από εμάς) το δικαίωμα χρήσης της Πλατφόρμας καταργείται και θα διαγράψουμε το περιεχόμενο που σχετίζεται με το Λογαριασμό σας στην Πλατφόρμα.

3.8. Οι Πελάτες που δημιουργούν Λογαριασμό στην Πλατφόρμα, έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν προνομιακές τιμές για συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων που προσφέρονται μέσω του Δικτυακού μας Τόπου, οι οποίες όμως (προνομιακές τιμές) ποικίλουν σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια βάσει των οποίων κάθε Πελάτης έχει τη δυνατότητα να απολαμβάνει προνομιακές τιμές.

4. Δικαιώματα – Υποχρεώσεις Εταιρείας.

4.1. Πέραν των όσων περιπτώσεων αναφέρονται στους παρόντες Γενικούς Όρους αναφορικά με τη διαγραφή Λογαριασμού Πελάτη, η Εταιρεία ρητά επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να διαγράψει το Λογαριασμό Πελάτη στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Σε περίπτωση που ο Πελάτης είναι σε καθεστώς πτώχευσης ή έχει αιτηθεί για να υπαχθεί σε καθεστώς πτώχευσης ή και εκκαθάρισης. β) Σε περίπτωση που ο Πελάτης κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας παραβιάζει οποιονδήποτε όρο ή διάταξη αναφέρεται στους παρόντες Γενικούς Όρους ή/και έχει διαπράξει κατά την κρίση της Εταιρείας ποινικό ή άλλο αδίκημα κατά τη χρήση της Υπηρεσίας ή/και προκαλέσει άμεσο κίνδυνο-ζημία στη Εταιρεία, ή/και για οποιονδήποτε άλλο σπουδαίο λόγο μη αναφερόμενο στο παρόν. Στις ως άνω περιπτώσεις η διαγραφή Λογαριασμού είναι άμεση και αυτόματη, χωρίς να παρέχεται το δικαίωμα στον Πελάτη να άρει την παραβίαση, ρητά δε επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος για αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας έχει τυχόν υποστεί από τις πράξεις ή/και παραλήψεις του Πελάτης σύμφωνα με τα ανωτέρω.

4.2. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα για τεχνικούς λόγους, λόγους συντήρησης ή/και αναβάθμισης της Πλατφόρμας ή/και του Δικτυακού Τόπου, να διακόπτει τη λειτουργία της Πλατφόρμας προσωρινά και σε τακτά χρονικά διαστήματα. Σε περίπτωση που η διακοπή αυτή διαρκέσει πάνω από ένα εύλογο χρονικό διάστημα κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας, ή έχει ήδη καθοριστεί από την ίδια προγραμματισμένη διακοπή, η Εταιρεία θα ενημερώνει τους Πελάτες της σχετικώς με κάθε πρόσφορο μέσο. Ρητά συμφωνείται ότι οι Πελάτες δε δύνανται να εγείρουν αξιώσεις κατά της Εταιρείας για οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστούν εκ του λόγου αυτού ακόμα και αν η Εταιρεία κατά την απόλυτη διακριτικής της ευχέρεια δεν ειδοποιήσει για τη διακοπή αυτή.

4.3. Πλέον των όσων ρητά ορίζονται στο παρόν, η Εταιρεία μπορεί οποτεδήποτε να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία της Πλατφόρμας, με ή χωρίς προειδοποίηση.

5. Παραγγελία – Τιμή – Πληρωμή Προϊόντων

5.1. Μπορείτε να υποβάλλετε παραγγελία για την αγορά Προιόντων από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα εφόσον: α) έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία Εγγραφής Πελάτη που περιγράφεται ανωτέρω υπό τον όρο 2, και β) έχετε πρόσβαση στον Λογαριασμό του Πελάτη ως Εξουσιοδοτημένος Χρήστης.

5.2. Υποβολή Παραγγελίας: Η παραγγελία των προϊόντων υποβάλλεται ηλεκτρονικά προσθέτοντας τα προϊόντα επιλογής σας στο καλάθι και επιλέγοντας παραγγελία ή κράτηση μέσα από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα «www.publicbusiness.gr». H παραγγελία σας θεωρείται ληφθείσα από την Εταιρεία από την στιγμή που θα λάβετε σχετική ενημέρωση µε την ένδειξη «Επιβεβαίωση Καταχώρησης Παραγγελίας». Οι ενημερώσεις περί της κατάστασης παραγγελίας εμφανίζονται στην οθόνη του Πελάτη και αποστέλλονται µε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχει καταχωρήσει ο Πελάτης. Κατά τη διάρκεια επεξεργασίας κάθε καταχωρηθείσας παραγγελίας επιβεβαιώνεται και η διαθεσιμότητα αποθέματος των προϊόντων που παραγγείλατε. Σε περίπτωση που η διαθεσιμότητα ή ο χρόνος παράδοσης διαφέρει από τον αναγραφόμενο στην σελίδα του προϊόντος θα λαμβάνεται σχετική ενημέρωση. Αν η έλλειψη διαθεσιμότητας αφορά μέρος μόνον των παραγγελθέντων προϊόντων της παραγγελίας, το υπόλοιπο της παραγγελίας εκτελείται κανονικά, εκτός και εάν τα προϊόντα της παραγγελίας είναι συναφή, και πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως ενιαίο σύνολο και ο Πελάτης δηλώσει ότι η μερική εκτέλεση της παραγγελίας δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες ή τα συμφέροντά του, οπότε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει να ακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία.

5.3. Ολοκλήρωση Παραγγελίας: Η παραγγελία θεωρείται δεσμευτική για τον Πελάτη όταν στην κατάσταση παραγγελίας υπάρχει η ένδειξη «Σε επεξεργασία». Η κατάσταση της παραγγελίας ενημερώνεται συνεχώς όπως και όταν προκύπτουν αλλαγές κατά την διαχείριση της. Ο Πελάτης υποχρεούται να ελέγξει άμεσα την Επιβεβαίωση Καταχώρησης και να ενημερώσει την Εταιρεία (το αργότερο εντός 24 ωρών από την ώρα της λήψης ηλεκτρονικής ειδοποίησης µε την ένδειξη «Καταχώρηση Παραγγελίας») εγγράφως για οποιοδήποτε λάθος, άλλως τα στοιχεία που αναφέρονται στην Επιβεβαίωση Καταχώρησης θα εφαρμοσθούν στη Συμφωνία.

5.4. Τιμές Προϊόντων: Oι αναγραφόμενες τιμές στις σελίδες προβολής των προϊόντων στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. και τυχόν άλλες επιβαρύνσεις. Κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας ο Πελάτης θα λαμβάνει ανάλυση με α) τη τιμή του προϊόντος, β) τον επιβαλλόμενο νόμιμο ΦΠΑ, γ) τον φόρο ανακύκλωσης ή τυχόν άλλες επιβαρύνσεις καθώς και δ) το κόστος μεταφοράς.
Οι τιμές των προϊόντων ισχύουν αποκλειστικά για αγορές από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα και µπορούν να αλλάξουν οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση. H Εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη και δεν καλύπτει διαφορές τιμών προϊόντων που αγοράσθηκαν από το φυσικό δίκτυο διανομής της και ο Πελάτης διαπίστωσε εκ των υστέρων την ύπαρξη χαμηλότερης τιμής στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα ή το αντίστροφο.
Οι διάφορες προσφορές προϊόντων ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σε περίπτωση περιορισμένης διαθεσιμότητας αποθέματος προϊόντος που έχει βγει σε προσφορά η Εταιρεία διατηρεί εύλογο δικαίωμα οι σχετικές παραγγελίες να εκτελούνται µε κριτήριο την ικανοποίηση όσο το δυνατόν περισσοτέρων πελατών της, ήτοι παραγγελιών καταχωρηθέντων από διαφορετικούς Πελάτες.
Στο πλαίσιο της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, η Εταιρεία δεν υποχρεούται να αποδεχθεί παραγγελία και να συνάψει πώληση προϊόντων ή/και υπηρεσιών, που λόγω τυπογραφικού ή μηχανογραφικού λάθους, εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα με τιμή εσφαλμένη, ήτοι μικρότερη ή μεγαλύτερη από την ισχύουσα για το εν λόγω χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση που σε παραγγελία τέτοιο σφάλμα στην τιμή διαπιστώνεται σε μέρος μόνο των παραγγελθέντων προϊόντων, τότε η παραγγελία ισχύει και εκτελείται κανονικά για τα υπόλοιπα προϊόντα και θεωρείται μη ολοκληρωθείσα για τα προϊόντα στα οποία διαπιστώθηκε το σφάλμα, εκτός από την περίπτωση που τα είδη στην παραγγελία είναι συναφή, πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως ενιαίο σύνολο και λειτουργούν ως μονάδα το ένα με το άλλο και ο Πελάτης δηλώσει ότι η μερική εκπλήρωση της παραγγελίας δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες ή τα συμφέροντά του, οπότε η Εταιρεία οφείλει να ακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία.

5.5. Πληρωμή Προϊόντων: Η Εταιρεία σας παρέχει τις παρακάτω επιλογές πληρωμής της παραγγελίας σας:

 • i. Με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα για απευθείας χρέωση ολόκληρου ή μέρους (σε περίπτωση χρήσης πιστωτικής με επιλογή δόσεων) του ποσού µέσω διαδικτυακών συστημάτων πληρωμής.
  Οι συναλλαγές µε πιστωτική κάρτα θα διεκπεραιώνονται μέσω του παρόχου Επεξεργασίας ∆ιαδικτυακών Πληρωμών µε τον οποίο είναι συμβεβλημένη η Εταιρία. Η χρέωση της πιστωτικής κάρτας θα πραγματοποιείται κατά την επιβεβαίωση της παραγγελίας εφόσον προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητάς της.
  Η παροχή στοιχείων πιστωτικής κάρτας από τον Πελάτη δηλώνει αφενός το νόμιμο δικαίωμα χρήσης της εν λόγω πιστωτικής κάρτας από τον Πελάτη, αφετέρου τη συγκατάθεσή του Πελάτη για χρέωση αυτής µε το ποσό της αγοράς που πραγματοποιείται µέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.
  Ο Πελάτης είναι ο µόνος υπεύθυνος για την ορθή καταγραφή και την αλήθεια των στοιχείων της πιστωτικής του κάρτας.
  Η Εταιρεία, για λόγους ασφαλείας, δεν αποθηκεύει τα στοιχεία των πιστωτικών καρτών. Επιπλέον η Εταιρεία, δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση µη νόμιμης ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης των πιστωτικών καρτών.
  Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τη µη πραγματοποίηση χρεώσεων ή δεσμεύσεων ποσών µε πιστωτική κάρτα σε περίπτωση υπαιτιότητας του παρόχου Επεξεργασίας ∆ιαδικτυακών Πληρωμών ή του παρόχου ∆ιαδικτυακών Υπηρεσιών(Internet Service Provider ή ISP). Ενδεικτικές περιπτώσεις µη υπαιτιότητας της Εταιρίας είναι οι εξής: Αστοχία υλικού(hardware) ή λογισµικού(software) του παρόχου Επεξεργασίας ∆ιαδικτυακών Πληρωμών, µη ενημέρωση της Εταιρείας για ολοκλήρωση της συναλλαγής έστω και αν χρεωθεί ή δεσμευθεί σε πιστωτική κάρτα, αλλά η Εταιρία δεν ενημερωθεί µέσω αποδεκτών διαδικασιών τότε η Εταιρία. Οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές και δεν αποτελούν εξαντλητική λίστα µε όλες τις περιπτώσεις µη υπαιτιότητας της Εταιρίας.
 • ii. Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας. Παρακάτω τα στοιχεία των λογαριασμών:
  1. Eurobank 0026.0248.14.0200358615 Iban: GR7302602480000140200358615 SWIFT (BIC)ERBKGRAA
  2. Alpha 137-00-2320-003742 Iban: GR72 0140 1370 1370 0232 0003 742 SWIFT (BIC) CRBAGRAAXXX
  3. Εθνική 04047310422 Iban: GR64 0110 0400 0000 0404 7310 422 SWIFT (BIC)ETHNGRAA
  4. Πειραιώς 5083-084713-318 Iban: GR56 0172 0830 0050 8308 4713 318 SWIFT (BIC)PIRBGRAA
  Στη συνέχεια θα πρέπει να µας αποστείλετε το αποδεικτικό της κατάθεσης µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση salesbusiness@public.gr προκειµένου να δροµολογηθεί η αποστολή της παραγγελίας.
 • iii. Με αντικαταβολή κατά την παράδοση της παραγγελίας.

Το παραστατικό πώλησης θα σας αποστέλλεται µέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας µετα την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας και πληρωμής στο e-mail που έχει ορισθεί να λαμβάνει τα συγκεκριμένα παραστατικά από τον εκάστοτε πελάτη. Είναι δυνατή και η παροχή πίστωσης στον Πελάτη (από 1 έως 120 ημέρες) κατόπιν του απαραίτητου πιστοληπτικού ελέγχου και σχετικής συμφωνίας και έγκρισης από ασφαλιστική εταιρεία.

6. Αλλαγή ή ακύρωση Παραγγελίας

Η παραγγελία μπορεί να ακυρωθεί πριν την ολοκλήρωσή της ή μετά από αυτήν αν προ της αποστολής του πωληθέντος προϊόντος ενημερώσετε σχετικά την Εταιρεία µε email στο salesbusiness@public.gr. Μετά την αποστολή του προϊόντος δεν δύναται να ακυρωθεί η παραγγελία.

7. Παράδοση Παραγγελίας

7.1. Μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους παρακάτω τρόπους παράδοσης των προϊόντων που έχετε παραγγείλει:

 • Παραλαβή από οποιοδήποτε κατάστημα Public (δωρεάν)
  Η παραγγελία θα πρέπει να παραληφθεί από εσάς ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό σας εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ειδοποίηση που θα λάβετε με e-mail ότι η παραγγελία σας είναι έτοιμη για παραλαβή, μετά το πέρας δυο (2) ημερών θα λάβετε εκ νέου ειδοποίηση υπενθύμισης για την παραλαβή της παραγγελίας σας αναγράφοντας τις εναπομείναντες ημέρες παραλαβής της. Εφόσον δεν παραλάβετε το προϊόν εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της ειδοποίησης προς παραλαβή, η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπαναχωρήσει από την πώληση ενώ επιπλέον η Εταιρεία δύναται να χρεώσει φύλακτρα στον Πελάτη ανάλογα µε το είδος του προϊόντος. Για την παραλαβή της παραγγελίας, οφείλετε να επιδείξετε την επιβεβαίωση της παραγγελίας (κωδικό παραγγελίας) και την ειδοποίηση για την παραλαβή καθώς επίσης και επίσημο έγγραφο νομιμοποίησης του Πελάτη (στοιχεία νόμιμης εκπροσώπησης της επιχείρησής σας). Αν επιθυμείτε να εξουσιοδοτήσετε τρίτο πρόσωπο για την παραλαβή της παραγγελίας σας, τότε το τρίτο εξουσιοδοτούμενο πρόσωπο θα πρέπει να έχει μαζί του ειδική εξουσιοδότηση προς παραλαβή της συγκεκριμένης παραγγελίας νόμιμα θεωρημένη από ΚΕΠ ή αστυνομική ή άλλη Αρχή καθώς και επίσημο έγγραφο απαραίτητο για τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κλπ). Δεδομένου ότι μετά από την παραλαβή των προϊόντων, ο κίνδυνος μεταβαίνει στον Πελάτη, ο τελευταίος οφείλει να ελέγχει κατά την παραλαβή τα προϊόντα που παραλαμβάνει, καθώς με την υπογραφή του κατά την παραλαβή επιβεβαιώνει, ότι παρέλαβε ορθώς τα προϊόντα της παραγγελίας του.
 • Παράδοση στο χώρο σας:
  - ACS (3,50€)
  - Μεταφορική FDL (3,50€)
  - Παραγγελίες αξίας άνω των 85€ (Δωρεάν)
  - Παραγγελίες χαρτικών & ειδών γραφείου άνω των 35€ (Δωρεάν)
  - Παραγγελίες gaming άνω των 35€ και για όλα τα gaming pre-orders (Δωρεάν)
  Στην περίπτωση που το προϊόν αποστέλλεται στον τόπο που έχει επιλέξει ο Πελάτης, το προϊόν παραδίδεται σε εξωτερικό Πελάτη - μεταφορέα και ο Πελάτης ενημερώνεται ηλεκτρονικά, ότι το προϊόν είναι έτοιμο προς αποστολή. Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται βάσει της παραγγελίας του Πελάτη. Τυχόν λανθασμένη καταχώριση εκ μέρους του Πελάτη και ως εκ τούτου λανθασμένος υπολογισμός εξόδων αποστολής δεν βαρύνει την Εταιρεία, αλλά τον Πελάτη. Για την παραλαβή της παραγγελίας, θα πρέπει να επιδείξετε στον εξωτερικό Πελάτη-μεταφορέα την επιβεβαίωση της παραγγελίας (κωδικό παραγγελίας) και την ειδοποίηση για την αποστολή, καθώς επίσης και επίσημο έγγραφο νομιμοποίησης του Πελάτη (στοιχεία νόμιμης εκπροσώπησης της επιχείρησής σας). Αν επιθυμείτε να εξουσιοδοτήσετε τρίτο πρόσωπο για την παραλαβή της παραγγελίας σας, τότε το τρίτο εξουσιοδοτούμενο πρόσωπο θα πρέπει να έχει μαζί του ειδική εξουσιοδότηση προς παραλαβή της συγκεκριμένης παραγγελίας νόμιμα θεωρημένη από ΚΕΠ ή αστυνομική ή άλλη Αρχή καθώς και επίσημο έγγραφο απαραίτητο για τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κλπ). Δεδομένου ότι μετά από την παραλαβή των προϊόντων, ο κίνδυνος μεταβαίνει στον Πελάτη, ο τελευταίος οφείλει να ελέγχει κατά την παραλαβή τα προϊόντα που παραλαμβάνει, καθώς με την υπογραφή του κατά την παραλαβή επιβεβαιώνει, ότι παρέλαβε ορθώς τα προϊόντα της παραγγελίας του. Εφόσον ο Πελάτης δεν παραλάβει το προϊόν μετά από τη λήψη της ειδοποίησης προς αποστολή και παρά τη σχετική ειδοποίηση από τον μεταφορέα ή σε περίπτωση που η παράδοση κατέστη αδύνατη λόγω λανθασµένης διεύθυνσης αποστολής, η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπαναχωρήσει από την πώληση και να επιστρέψει το τίμημα αγοράς του προϊόντος παρακρατώντας ωστόσο το ποσό των εξόδων αποστολής.

7.2. Ο χρόνος παράδοσης των πωλουμένων προϊόντων προσδιορίζεται στην παραγγελία αναλόγως της διαθεσιμότητας των προϊόντων και επιβεβαιώνεται στην αποδοχή της παραγγελίας εκ μέρους της Εταιρείας. Ειδικότερα ο χρόνος παράδοσης κυμαίνεται ως εξής:

 • - Για παραδόσεις εντός Αττικής: παράδοση την επόμενη εργάσιμη ημέρα υπό την προϋπόθεση ότι η παραγγελία έχει καταχωρηθεί το αργότερο έως τις 14:00 και τα προϊόντα είναι διαθέσιμα.
 • - Για παραδόσεις στη Θεσσαλονίκη: παράδοση την επόμενη εργάσιμη ημέρα υπό την προϋπόθεση ότι η παραγγελία έχει καταχωρηθεί το αργότερο έως τις 14:00 και τα προϊόντα είναι διαθέσιμα.
 • - Για παραδόσεις στη λοιπή Ελλάδα: παράδοση την επόμενη εργάσιμη ημέρα στο υποκατάστημα Αττικής του συνεργαζόμενου πρακτορείου υπό την προϋπόθεση ότι η παραγγελία έχει καταχωρηθεί το αργότερο έως τις 14:00 και τα προϊόντα είναι διαθέσιμα. Σε δυσπρόσιτες περιοχές και νησιά ενδέχεται το συνεργαζόμενο πρακτορείο να καθυστερήσει την παράδοση πέρα των 3 ημερών από την ημερομηνία που παρέλαβε τα προϊόντα.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση της παραγγελίας (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης) που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της Εταιρείας ή οφείλονται σε ανωτέρα βία και ως εκ τούτου η Εταιρεία δικαιούται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση. Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, προβλήματα των προμηθευτών / μεταφοράς / παραγωγής, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές. Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πλέον των δυο (2) μηνών, η σύμβαση πώλησης μπορεί να καταγγελθεί από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο χωρίς αποζημίωση. Εάν ο Πελάτης κρίνει ότι δεν έχει πλέον συμφέρον από την εκτέλεση της παραγγελίας, δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση πώλησης και η Εταιρεία υποχρεούται να του επιστρέψει το τίμημα καθώς και κάθε άλλο ποσό που είχε πληρωθεί στο πλαίσιο της σύμβασης πώλησης.

7.3. Κυριότητα-Κίνδυνος Προϊόντων: Η κυριότητα στα προϊόντα μεταβιβάζεται στον Πελάτη µετά την πλήρη εξόφληση του τιμήματος αγοράς, ενώ ο κίνδυνος μετατίθεται στον Πελάτη κατά την παράδοση των προϊόντων.

8. Επιστροφές Προϊόντων & Εγγύηση

8.1. Σε κάθε περίπτωση που ο Πελάτης διαπιστώσει κάποιο ελάττωμα έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα αμέσως μετά την παράδοση την ίδια ημέρα ή την επόμενη εργάσιμη στο 210.81.81.333 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση salesbusiness@public.gr.Εφόσον ένα προϊόν δηλωθεί ως ελαττωματικό από τον Πελάτη, η Εταιρεία επιφυλάσσεται ρητώς για την πρότερη διάγνωση του προϊόντος ως ελαττωματικού από αρμόδιους τεχνικούς. Η Εταιρεία απαλλάσσεται από τις ανωτέρω υποχρεώσεις εάν γνωστοποίησε στον Πελάτη και έτσι αυτός γνώριζε, την έλλειψη ή το ελάττωμα στο προϊόν. Επιπλέον, η Εταιρεία δεν παρέχει εγγύηση, ούτε εγγυάται προστασία για καταλληλόλητα πωλούμενου προϊόντος για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό. Για να γίνει δεκτή μία επιστροφή θα πρέπει το προϊόν να βρίσκεται στην κατάσταση που παραλήφθηκε, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, πλήρες με την αρχική συσκευασία του ακέραιη και να έχουν διατηρηθεί οι σωστές συνθήκες συντήρησης. Τα προϊόντα, που επιστρέφονται πρέπει να συνοδεύονται: Με το Τιμολόγιο Πώλησης ή το Δελτίο Αποστολής. Επισημαίνουμε ιδιαίτερα ότι εάν δεν υπάρχει κάποιο από τα προαναφερθέντα συνοδευτικά του προϊόντος έγγραφα, το αίτημά σας δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί το δε προϊόν δεν θα παραλαμβάνεται από την Εταιρεία μας.

8.2. Τα καινούρια προϊόντα με μακρά διάρκεια ζωής («διαρκή καταναλωτικά αγαθά») που προσφέρονται από την Εταιρεία μας μέσω Δικτυακού μας Τόπου συνοδεύονται από την έγγραφη εγγύηση («εμπορική εγγύηση») εφόσον αυτή προσφέρεται από τον κατασκευαστή του προϊόντος ή της επιχείρησης που εισήγαγε το προϊόν στην ΕΕ ή της επιχείρησης που εμφανίζεται ως κατασκευαστής («Προμηθευτής»).

9. Εγγυήσεις, Αποποίηση και Περιορισμός Ευθύνης

9.1. Αποποιούμαστε όλες τις εγγυήσεις ότι o Δικτυακός μας Τόπος, οι διακομιστές ή οποιοδήποτε e-mail που στέλνεται από εμάς είναι απαλλαγμένα από ιούς ή άλλα κακόβουλα προγράμματα. Σε καμία περίπτωση δε θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, συμπτωματική, ειδική ή επακόλουθη ζημιά που προκύπτει ή σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την πρόσβασή του Πελάτη στον Δικτυακό μας Τόπο, την έκθεση ή τη χρήση Δικτυακού μας Τόπου ή τις υπηρεσίες μας ή με την καθυστέρηση ή αδυναμία πρόσβασης ή χρήσης του Δικτυακού Τόπου είτε βασίζεται σε αμέλεια, αδικοπραξία, αντικειμενική ευθύνη, ή οτιδήποτε άλλο, είτε διαφορετικά ακόμη και αν έχουμε ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Εάν, παρά τους ανωτέρω περιορισμούς, βρεθούμε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκύπτει από ή σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε από τα γεγονότα που περιγράφονται ανωτέρω, τότε η ευθύνη μας δε θα υπερβαίνει σε καμία περίπτωση, στο σύνολο, ποσό μεγαλύτερο από αυτό του πωληθέντος μέσω του Δικτυακού μας Τόπου προϊόντος στον Πελάτη.

9.2. Ο περιορισμός της ευθύνης συνεπάγεται την κατανομή των κινδύνων μεταξύ των μερών. Οι συγκεκριμένοι εξειδικευμένοι περιορισμοί, διατηρούνται και ισχύουν ακόμη και στην περίπτωση που μια περιορισμένη αποκατάσταση ζημιών, όπως εξειδικεύεται σε αυτούς εδώ τους όρους, αποδειχθεί ότι δεν εξυπηρέτησε τον ουσιαστικό της σκοπό.

9.3. Αποποιούμαστε όλες τις εγγυήσεις ότι o Δικτυακός μας Τόπος, οι διακομιστές ή οποιοδήποτε e-mail που στέλνεται από εμάς είναι απαλλαγμένα από ιούς ή άλλα κακόβουλα προγράμματα. Σε καμία περίπτωση δε θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, συμπτωματική, ειδική ή επακόλουθη ζημιά που προκύπτει ή σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την πρόσβασή του Πελάτη στον Δικτυακό μας Τόπο, την έκθεση ή τη χρήση Δικτυακού μας Τόπου ή τις υπηρεσίες μας ή με την καθυστέρηση ή αδυναμία πρόσβασης ή χρήσης του Δικτυακού Τόπου είτε βασίζεται σε αμέλεια, αδικοπραξία, αντικειμενική ευθύνη, ή οτιδήποτε άλλο, είτε διαφορετικά ακόμη και αν έχουμε ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

9.4. Ο περιορισμός της ευθύνης συνεπάγεται την κατανομή των κινδύνων μεταξύ των μερών. Οι συγκεκριμένοι εξειδικευμένοι περιορισμοί, διατηρούνται και ισχύουν ακόμη και στην περίπτωση που μια περιορισμένη αποκατάσταση ζημιών, όπως εξειδικεύεται σε αυτούς εδώ τους όρους, αποδειχθεί ότι δεν εξυπηρέτησε τον ουσιαστικό της σκοπό.

9.5. ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΟΣΩΝ ΡΗΤΩΣ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ, ΑΛΛΩΣ, ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ή ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΑΦΕΙΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ, ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, Ή/ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΜΕΣΩ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ (LINKS) ΕΠ'ΑΥΤΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΧΡΗΣΗ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΥΧΟΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ, ΑΛΛΩΣ, ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΣΦΑΛΜΕΝΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΠΕΛΑΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΟ 3.8 ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ, ΆΛΛΩΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ή ΜΗ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΩΝ ΤΙΜΩΝ.

9.6. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ Ή ΦΥΣΗΣ, ΑΠΟΡΡΕΟΥΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΟΥΣ Ή ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ, Ή ΒΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ), ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΕΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΣ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ.

9.7. ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΟΣΩΝ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ, Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΩΛΗΣΕ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΦΟΡΑ Η ΑΞΙΩΣΗ.

10. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

10.1. Όλα τα (i) κείμενα σε κάθε σελίδα της Πλατφόρμας, είτε εκδοτική, είτε πλοηγική, είτε εκπαιδευτική, (ii) λογότυπα, «κουμπιά» (buttons) και άλλα γραφικά στοιχεία στην Πλατφόρμα, (iii) λογισμικό, (iv) συνδυασμοί χρωμάτων, μορφών «κουμπιών» (buttons), διάταξης σελίδων, σχεδιασμού και όλων των άλλων γραφικών στοιχείων της Πλατφόρμας («Περιεχόμενο Πλατφόρμας»), υλικών, μεθοδολογιών, σχεδίων υλοποίησης ή άλλης πνευματικής ιδιοκτησίας και εν πάση περιπτώσει, ο τίτλος και το συμφέρον σε αυτήν αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Εταιρείας ή των δικαιοπαρόχων της. Το Περιεχόμενο της Πλατφόρμας και τα εργαλεία της Πλατφόρμας προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά μυστικά ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, μερικά από αυτά προστατεύονται επίσης ως εμπορικά σήματα, εμπορικά ονόματα ή / και σήματα υπηρεσιών που ανήκουν στην Εταιρεία. Έχουμε κατοχυρωμένα δικαιώματα στην Πλατφόρμα και δεν θα αντιγράφετε, τροποποιείτε, χρησιμοποιείτε ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκμεταλλευτείτε τα σήματα και άλλα δικαιώματα της Εταιρείας χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή μας.

10.2. Το Περιεχόμενο της Πλατφόρμας παραμένει η πνευματική μας ιδιοκτησία, συμπεριλαμβανομένων (χωρίς περιορισμό) πηγαίου κώδικα, προϊόντων, δεδομένων χρήσης, ιδεών, βελτιώσεων, αιτημάτων, χαρακτηριστικών, προτάσεων ή άλλων πληροφοριών. Χωρίς περιορισμό στα παραπάνω, δεν μπορείτε να αναπαράγετε, τροποποιείτε, προβάλλετε, εμπορευτείτε ή διανέμετε το Περιεχόμενο της Πλατφόρμας ή να το χρησιμοποιείτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο για οποιονδήποτε σκοπό. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται όλων των δικαιωμάτων που δεν χορηγούνται ειδικά με την παρούσα Συμφωνία. Δεν θα πρέπει να τροποποιήσετε τυχόν ειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων, ιδιοκτησιακούς τίτλους, τυχόν εμπορικά σήματα και δικαιώματα χρήσης σημάτων, τυχόν σημάνσεις ευρεσιτεχνιών και άλλες ενδείξεις ιδιοκτησίας στα υλικά που έχετε πρόσβαση μέσω της Πλατφόρμας εκτός του Λογαριασμού σας.

11. Προσωπικά Δεδομένα

Η Εταιρεία, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, συλλέγει τις απολύτως απαραίτητες για τη διεκπεραίωση των ανωτέρω συναλλαγών πληροφορίες που καταχωρούνται από τον Πελάτη («προσωπικά δεδομένα» ή «Δεδομένα»). Τα Δεδομένα του Πελάτη διατηρούνται από την Εταιρεία για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση της σύμβασης πώλησης με τον Πελάτη και πάντως για διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε ετών από τη λύση ή λήξη της σύμβασης αυτής, όπως ορίζεται από το νόμο για την παραγραφή τυχόν αξιώσεων και για λόγους εκκαθάρισης. Τα φορολογικά στοιχεία καθώς και όσα απαιτούνται για λόγους ελέγχου από τις εποπτικές Αρχές θα τηρούνται όσο ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Στη συνέχεια θα καταστρέφονται με ασφαλή τρόπο, υπό την προϋπόθεση ότι η διατήρησή τους δεν απαιτείται πλέον για την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού ή για την κάλυψη των επιχειρησιακών, φορολογικών, ή λογιστικών απαιτήσεων της Εταιρείας ή για την προάσπιση των δικαιωμάτων της ενώπιον Δικαστηρίου ή Αρχής. Πρόσβαση στα Δεδομένα του Πελάτη έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Εταιρείας, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας και οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις, οι οποίες επεξεργάζονται τα Δεδομένα ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου.

12. Λοιποί Όροι

12.1. Οι συμβάσεις αγοραπωλησίας προϊόντων μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος διέπονται από τον ελληνικό Αστικό Κώδικα. Υπογραμμίζεται ότι, με την επιφύλαξη της παρ. 9 του άρ. 2 του Ν. 2251/1994, η προστασία που επιφυλάσσουν οι διατάξεις της ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών δεν εφαρμόζονται εν προκειμένω καθώς ισχύουν αποκλειστικά στις συναλλαγές με φυσικά πρόσωπα τα οποία συναλλάσσονται για λόγους, που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, βιοτεχνική, επιχειρηματική ή ελευθέρια επαγγελματική τους δραστηριότητα.

12.2. Η παρούσα αποτελεί την πλήρη γνώση και συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του Πελάτη. Η Εταιρεία δύναται να τροποποιεί ή και να καταργεί οποτεδήποτε τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της Συμφωνίας, ή/και τις πολιτικές ή/και τις διαδικασίες της καθώς και τις προσφερόμενες προνομιακές τιμές ανά κατηγορία Πελάτη οποιαδήποτε στιγμή και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια με την ανακοίνωση των αλλαγών στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Εάν οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης πώλησης σύμφωνα με τους παρόντες όρους αποδειχθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο με απόφαση δικαστηρίου, η υπόλοιπη σύμβαση θα συνεχίσει να ισχύει. Η Εταιρεία δύναται να συνάψει συμφωνία για την ανάθεση των υποχρεώσεών της σε κατάλληλο τρίτο πρόσωπο. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Πελάτης δεν θα δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του.

12.3. Απαγόρευση εκχώρησης και ανάθεσης. Δεν θα γίνεται καμία εκχώρηση της Συμφωνίας χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας. Οποιαδήποτε τέτοια απόπειρα εκχώρησης ή μεταβίβασης θα είναι άκυρη και η Εταιρεία μπορεί να καταγγείλει αμέσως την παρούσα Συμφωνία και την πρόσβαση του Πελάτη στην Πλατφόρμα και τον Λογαριασμό του χωρίς ευθύνη. Ο Πελάτης δεν θα χρησιμοποιήσει υπεργολάβους για τη λειτουργία του βάσει της παρούσας Συμφωνίας χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας.

12.4. Ανωτέρα Βία. Κανένα Μέρος δεν θα ευθύνεται έναντι του άλλου για τυχόν παράλειψη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του βάσει της παρούσας Συμφωνίας, στο βαθμό που η αποτυχία αυτή οφείλεται σε γεγονός ανωτέρως βίας, όπως ταραχές, εμπάργκο, απεργίες ή άλλες συλλογικές πράξεις εργαζομένων, δυστύχημα, ατυχήματα ή άλλες αιτίες, στο βαθμό που αυτή η αποτυχία και οι συνέπειές της είναι λογικά πέρα από τον έλεγχο και χωρίς την υπαιτιότητα ή την αμέλεια του Μέρους που την επικαλείται.

12.5. Ακυρότητα - Παραίτηση. Η διαπίστωση ότι οποιοδήποτε τμήμα της παρούσας Συμφωνίας είναι άκυρο δεν θα επηρεάσει τα υπόλοιπα τμήματα αυτής της Συμφωνίας. Η παραίτηση εκ μέρους οποιουδήποτε Μέρους για παράβαση οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας Συμφωνίας από το άλλο Μέρος δεν θα ερμηνεύεται ως παραίτηση από οποιαδήποτε μεταγενέστερη παραβίαση της ίδιας ή οποιασδήποτε άλλης διάταξης της παρούσας Συμφωνίας, ούτε η οποιαδήποτε καθυστέρηση ή παράλειψη οποιουδήποτε μέρους να ασκήσει ή να εκτελέσει οποιοδήποτε δικαίωμα ή ένδικο μέσο λειτουργεί ως παραίτηση από οποιοδήποτε δικαίωμα ή ένδικο μέσο.

12.6. Πλήρης Συμφωνία - Τροποποίηση. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι η παρούσα Συμφωνία γίνεται αποδεκτή ηλεκτρονικά και ότι η αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων θα διαμορφωθεί και θα εγκριθεί έγκυρα ηλεκτρονικά. Η παρούσα συμφωνία αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ των μερών σε σχέση με το αντικείμενο της παρούσας και αντικαθιστά και αντικαθιστά όλες τις προγενέστερες ή σύγχρονες συμφωνίες, γραπτές ή προφορικές, σχετικά με το θέμα αυτό. Η Εταιρεία δύναται να τροποποιεί οποτεδήποτε τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της Συμφωνίας, ή/και τις πολιτικές ή/και τις διαδικασίες της οποιαδήποτε στιγμή με την ανακοίνωση των αλλαγών στην Πλατφόρμα. Η συνεχής πρόσβαση και χρήση της Πλατφόρμας από εσάς μετά από αυτή την ανακοίνωση θα ερμηνεύεται ως αποδοχή εκ μέρους σας των τροποποιήσεων που έγιναν από την Εταιρεία. Στην ευθύνη σας εμπίπτει η περιοδική παρακολούθηση των όρων και των προϋποθέσεων της παρούσας Συμφωνίας για τυχόν αλλαγές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Εταιρεία μπορεί, αλλά δεν υποχρεούται, να σας ειδοποιήσει για οποιεσδήποτε αλλαγές στη Συμφωνία. Όλες οι ειδοποιήσεις που παρέχονται από την Εταιρεία μέσω της Πλατφόρμας, ή οποιεσδήποτε επικοινωνίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, fax, ή οποιαδήποτε άλλη μορφή ηλεκτρονικών επικοινωνιών από και μεταξύ μας ικανοποιούν οποιαδήποτε νομική απαίτηση ότι τέτοιες επικοινωνίες θα γίνονται εγγράφως.

12.7. Λειτουργία Πλατφόρμας. Η παρούσα Συμφωνία, οι Πολιτικές και οι διαδικασίες που κοινοποιούνται μέσω της Πλατφόρμας, διέπουν τη χρήση της Πλατφόρμας από εσάς. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ οποιωνδήποτε όρων της παρούσας ή τυχόν πολιτικών και διαδικασιών που ανακοινώνονται σε εσάς μέσω της Πλατφόρμας, θα ελέγχονται οι πολιτικές και οι διαδικασίες από την Εταιρεία.

13. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Η παρούσα Συμφωνία θα ερμηνεύεται και θα εκτελείται σύμφωνα με το δίκαιο της Ελλάδας. Οι Πελάτες και η Εταιρεία συμφωνούν ότι τα δικαστήρια που βρίσκονται στην Αθήνα είναι ο κατάλληλος και αποκλειστικός χώρος επίλυσης κάθε διαφοράς σχετικά με αυτή τη Συμφωνία και συμφωνούν με την παρούσα την προσωπική και υποκειμενική δικαιοδοσία των εν λόγω δικαστηρίων.Στα Public Business θα βρείτε...

Ειδικά Προνόμια

μόνο για B2B πελάτες

Γρήγορη Παράδοση

Σε όλη την Ελλάδα

Προσωπικός Σύμβουλος

Είμαστε εδώ για ό,τι χρειαστείτε.